js 版本

 function compare(p, q) {
 while (p[0] === '0') {
  p = p.substr(1);
 }
 while (q[0] === '0') {
  q = q.substr(1);
 }
 if (p.length > q.length) {
  return 1;
 } else if (p.length < q.length) {
  return -1;
 } else {
  let i = 0;
  let a, b;
  while (1) {
   a = parseInt(p.charAt(i));
   b = parseInt(q.charAt(i));
   if (a > b) {
    return 1;
   } else if (a < b) {
    return -1;
   } else if (i === p.length - 1) {
    return 0;
   }
   i++;
  }
 }
}
 
function divide(A, B) {
 let result = [];
 let max = 9;
 let point = 5;
 let fill = 0;
 if (B.length - A.length > 0) {
  point += fill = B.length - A.length;
 }
 for (let i = 0; i < point; i++) {
  A += '0';
 }
 let la = A.length;
 let lb = B.length;
 
 let b0 = parseInt(B.charAt(0));
 let Adb = A.substr(0, lb);
 A = A.substr(lb);
 let temp, r;
 for (let j = 0; j < la - lb + 1; j++) {
  while (Adb[0] === '0') {
   Adb = Adb.substr(1);
  }
  if (Adb.length === lb) {
   max = Math.ceil((parseInt(Adb.charAt(0)) + 1) / b0); // 不可能取到这个最大值,1<= max <= 10
  } else if (Adb.length > lb) {
   max = Math.ceil((parseInt(Adb.substr(0, 2)) + 1) / b0);
  } else {
   result.push(0);
   Adb += A[0];
   A = A.substr(1);
   continue;
  }
  for (let i = max - 1; i >= 0; i--) {
   if (i === 0) {
    result.push(0);
    Adb += A[0];
    A = A.substr(1);
    break;
   } else {
    temp = temp || multiply(B, i + '');
    r = compare(temp, Adb);
    if (r === 0 || r === -1) {
     result.push(i);
     if (r) {
      Adb = reduce(Adb, temp);
      Adb += A[0];
     } else {
      Adb = A[0];
     }
     A = A.substr(1);
     break;
    } else {
     temp = reduce(temp, B);
    }
   }
  }
  temp = 0;
 }
 for (let i = 0; i < fill; i++) {
  result.unshift('0');
 }
 result.splice(result.length - point, 0, '.');
 
 if (!result[0] && result[1] !== '.') {
  result.shift();
 }
 
 point = false;
 let position = result.indexOf('.');
 
 for (let i = position + 1; i < result.length; i++) {
  if (result[i]) {
   point = true;
   break;
  }
 }
 if (!point) {
  result.splice(position);
 }
 
 result = result.join('');
 return result;
}
 
function multiply(A, B) {
 let result = [];
 (A += ''), (B += '');
 const l = -4; // 以支持百万位精确运算,但速度减半
 
 let r1 = [],
  r2 = [];
 while (A !== '') {
  r1.unshift(parseInt(A.substr(l)));
  A = A.slice(0, l);
 }
 while (B !== '') {
  r2.unshift(parseInt(B.substr(l)));
  B = B.slice(0, l);
 }
 let index, value;
 for (let i = 0; i < r1.length; i++) {
  for (let j = 0; j < r2.length; j++) {
   value = 0;
   if (r1[i] && r2[j]) {
    value = r1[i] * r2[j];
   }
   index = i + j;
   if (result[index]) {
    result[index] += value;
   } else {
    result[index] = value;
   }
  }
 }
 for (let i = result.length - 1; i > 0; i--) {
  result[i] += '';
  if (result[i].length > -l) {
   result[i - 1] += parseInt(result[i].slice(0, l));
   result[i] = result[i].substr(l);
  }
  while (result[i].length < -l) {
   result[i] = '0' + result[i];
  }
 }
 if (result[0]) {
  result = result.join('');
 } else {
  result = '0';
 }
 return result;
}
 
function add(A, B) {
 let result = [];
 (A += ''), (B += '');
 const l = -15;
 while (A !== '' && B !== '') {
  result.unshift(parseInt(A.substr(l)) + parseInt(B.substr(l)));
  A = A.slice(0, l);
  B = B.slice(0, l);
 }
 A += B;
 
 for (let i = result.length - 1; i > 0; i--) {
  result[i] += '';
  if (result[i].length > -l) {
   result[i - 1] += 1;
   result[i] = result[i].substr(1);
  } else {
   while (result[i].length < -l) {
    result[i] = '0' + result[i];
   }
  }
 }
 
 while (A && (result[0] + '').length > -l) {
  result[0] = (result[0] + '').substr(1);
  result.unshift(parseInt(A.substr(l)) + 1);
  A = A.slice(0, l);
 }
 
 if (A) {
  while ((result[0] + '').length < -l) {
   result[0] = '0' + result[0];
  }
  result.unshift(A);
 }
 
 if (result[0]) {
  result = result.join('');
 } else {
  result = '0';
 }
 
 return result;
}
 
function reduce(A, B) {
 let result = [];
 (A += ''), (B += '');
 while (A[0] === '0') {
  A = A.substr(1);
 }
 while (B[0] === '0') {
  B = B.substr(1);
 }
 const l = -15;
 let N = '1';
 for (let i = 0; i < -l; i++) {
  N += '0';
 }
 N = parseInt(N);
 while (A !== '' && B !== '') {
  result.unshift(parseInt(A.substr(l)) - parseInt(B.substr(l)));
  A = A.slice(0, l);
  B = B.slice(0, l);
 }
 if (A !== '' || B !== '') {
  let s = B === '' ? 1 : -1;
  A += B;
  while (A !== '') {
   result.unshift(s * parseInt(A.substr(l)));
   A = A.slice(0, l);
  }
 }
 while (result.length !== 0 && result[0] === 0) {
  result.shift();
 }
 let s = '';
 if (result.length === 0) {
  result = 0;
 } else if (result[0] < 0) {
  s = '-';
  for (let i = result.length - 1; i > 0; i--) {
   if (result[i] > 0) {
    result[i] -= N;
    result[i - 1]++;
   }
   result[i] *= -1;
   result[i] += '';
   while (result[i].length < -l) {
    result[i] = '0' + result[i];
   }
  }
  result[0] *= -1;
 } else {
  for (let i = result.length - 1; i > 0; i--) {
   if (result[i] < 0) {
    result[i] += N;
    result[i - 1]--;
   }
   result[i] += '';
   while (result[i].length < -l) {
    result[i] = '0' + result[i];
   }
  }
 }
 
 if (result) {
  while ((result[0] = parseInt(result[0])) === 0) {
   result.shift();
  }
  result = s + result.join('');
 }
 return result;
}

php 版本

php中的bcmul()函数是一个内置函数,用于将两个任意精度的数字相乘。此函数接受两个任意精度的数字作为字符串,并在将结果缩放到指定精度后返回两个数字的乘法

最后修改:2021 年 04 月 22 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏